Blogs » Arts & Culture » #ya devi sarvbhuteshu

#ya devi sarvbhuteshu

 • नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः
  नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मरताम
  या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता
  नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः
  या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता
  नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः
  या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते
  नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः
  या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते
  नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः
  या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरुपेण संस्थिता
  नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः
  या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरुपेण संस्थिता
  नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः
  या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता
  नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः
  या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता
  नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः
  या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता
  नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो…